Λογιστικές Υπηρεσίες
Βρίσκουμε λύσεις για την επιχείρησή σας

Η λογιστική εταιρία EnV Business Solutions, με την πολυετή εμπειρία της σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στην επιχείρησή σας.

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων

Λογιστικές Υπηρεσίες

Προσαρμόζουμε τις λογιστικές μας υπηρεσίες σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης που συνεργαζόμαστε και χαράζουμε διαφορετική λογιστική στρατηγική.

  • Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης Απλογραφικών και Διπλογραφικών Βιβλίων στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησή σας
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια)
  • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές, Συγχωνεύσεις, Εκκαθαρίσεις Εταιριών Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.α.) και
    Συγκεντρωτικών Καταστάσεων (ΜΥΦ, ΚΕΠΥΟ κ.α.)
  • Οργάνωση και επίβλεψη του λογιστηρίου της επιχείρησής σας
  • Συνεχής ενημέρωση αποτελεσμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα, λογιστικές αναλύσεις ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος
  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμοί, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσαρτήματα)