ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

Στην EnV Business Solutions γνωρίζουμε πολύ καλά πώς να προφυλάξουμε μια επιχείρηση και πώς να οργανώσουμε και να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο το λογιστήριο της. Το ασταθές οικονομικό περιβάλλον της χώρας, οι συχνές αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου και οι απλές λογιστικές και φορολογικές παραλείψεις μπορεί να έχουν καθοριστική επίδραση ακόμη στην ίδια την υπόσταση της επιχείρησης σας. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίας που παρέχονται για την αναβάθμιση του λογιστηρίου σας, ενδεικτικά είναι οι εξής:

01 Νομοθεσία

Αξιολόγηση και διαρκή ενημέρωση του προσωπικού του λογιστηρίου σχετικά με την ισχύουσα Φορολογική, Ασφαλιστική – Εργατική και Εμπορική Νομοθεσία.

02 Λογιστήριο

Διαρκής βελτίωση των Λογιστικών Διαδικασιών και του Αυτοματισμού του Λογιστηρίου.

03 Ισοζύγια

Έλεγχος Συμφωνίας Λογαριασμών και των μηνιαίων Ισοζυγίων.

04 Συμβουλευτική

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομικής και φορολογικής πολιτικής καθώς και σε θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

05 Χειρισμός Φορολογικών Υποθέσεων και Ελέγχων
06 Φορολογία

Έλεγχος και Υποβολή των μηνιαίων υποχρεώσεων ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.

07 Εξαγωγή και Ανάλυση Μηνιαίων Αποτελεσμάτων
08 Υποχρεώσεις

Κλείσιμο, Σύνταξη Ισολογισμού, Αποτελέσματα Χρήσης και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων

09 Εφοδιαστική Αλυσίδα

Σωστή τήρηση διαδικασιών διακίνησης εμπορευμάτων και έλεγχος αποθήκης.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ & ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

RENT A CFO